MagyarEnglishDeutsch

Általános Üzleti feltételek

 
Általános Üzleti Feltételek (2011.10.01.)

1. A szerződéskötések alanyai
A szerződéskötések alanyai a Solarcell Hungary Kft., (továbbiakban: Vállalkozó) annak partnerei, ügyfelei, szerződéses viszonyban lévő természetes, vagy jogi személyek (továbbiakban: Ügyfél) az egymásnak - a különböző szerződések írásbeli megkötését követően szerződéses viszonyban álló felek - (továbbiakban: Felek) jogviszonyában relevánsak.
2. A szerződések hatálya
A jelen Általános Üzleti Feltételek hatálybalépésekor hatályban lévő, a felek között megkötött mindennemű szerződések a tartalomnak megfelelően mindenkor és mindenkori időben módosulnak. Mindennemű (pld. Vállalkozói Szerződések, Egyéb típusú Szerződések, stb.) szerződéskötés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Üzleti Feltételek ismerete, tudomásulvétele, annak elismerése és elfogadása Ügyfél részéről. Mindennemű Szerződéskötések az Általános Üzleti Feltételekre alapozottan köttetnek meg.
Az Általános Üzleti Feltételek megváltozása esetében, a változásról szóló írásbeli értesítésben meghatározott időpontban a megkötött vállalkozási szerződés is minden esetben módosul.
3. A szerződések tárgya
A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori szerződésben / szerződésekben foglalt feltételek mellett a meghatározott első osztályú, vagy hibátlan minőségű, vagy maradéktalan teljesítés minőségben az ügyféllel megkötött szerződéseknek megfelelően folyamatosan teljesít. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést a vállalkozási szerződésben meghatározottakban és az azokban foglalt feltételek mellett elfogadja, átveszi és annak ellenértékét levonások nélkül megfizeti.
4. A vállalkozó kötelezettségei és jogai, érvényességi terület, külön feltételek
Teljesítéseinket, valamint szolgáltatásainkat a mindenkor megkötött vállalkozási szerződésekben foglaltaknak és feltételek alapján teljesítjük. Kötbér és annak mértéke a különböző szerződéskötések alkalmával és azokban (pld. vállalkozói szerződés, egyéb szerződések stb.) kerülnek meghatározásra. Bármilyen féle megkötött szerződés rendes felmondással a megkötés dátumát alapul véve legfeljebb három napon belül (maximum három nap) mondható fel, azt követően (eltelt három nap lejárta után), illetve ha az valóban megalapozott, akkor csakis rendkívüli felmondással mondható fel. Rendkívüli felmondás kizárólagosan írásos formában jöhet létre.
5. Eltérő megállapodások, írásos forma, részleges, vagy teljes érvénytelenség
A jelen feltételektől való eltérés – beleértve az ügyfél megbízásának, feltételeinek elfogadását is – érvényességéhez minden esetben írásos visszaigazolásunkra, annak alapján minden esetben írásbeli szerződéskötésben vagy annak módosításába foglalt meghatározott formában van szükség. Szóbeli közlések, utasítások a szerződés érvényességi ideje alatt nem relevánsak, minden kölcsönös közlésről, utasításról az írásos dokumentációk az irányadók. Valamely rendelkezés, vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezésben meghatározott részének érvényességét.
6. Ajánlat, Ajánlati Ár
A Solarcell Hungary Kft. általános ajánlatai alapvetően kötelezettség nélküliek. Az átadott minták, prospektusok, műszaki leírások, kapcsolási rajzok, minden eseten a Solarcell Hungary Kft. tulajdonát képezik és kifejezetten csak az általános tájékoztatást szolgálják ügyfeleik részére. Az azokban foglalt adatok - amennyiben ellenkezőjét kifejezetten nem jelezzük- csupán megközelítők és semmiképpen nem értékelhetők szavatolt jellemzőként.
Ajánlatunkhoz nem vagyunk kötve, a ténylegesen és a mindenkor megkötött vállalkozói szerződésekben rögzített teljesítéseket számlázzuk ki ügyfeleink részére.
Mindenkor a megállapodott és az érvényes megállapodás - mely lehet az érvényes árlista is - vagy külön írásos ajánlat szerinti teljesítés. A kiadott árlisták visszavonásig érvényesek. Az ajánlatok szerinti árak – amennyiben az ajánlatban ettől eltérő rendelkezés nincs- az adott naptári év december 31-ig érvényesek. Az ajánlati árakat a Solarcell Hungary Kft. csak abban az esetben tekinti magára nézve kötelezőnek, ha a vevő egyértelmű írásos megrendelést küld, melyben hivatkozik az ajánlatra és írásbeli vállalkozási szerződés jön létre felek között.
Az árak a Solarcell Hungary Kft. raktárából, vagy beszállítói / gyártó partnerei raktárából, szállítás és csomagolás nélkül – melyeket címzett fizet paritással - értendők (amennyiben a szerződéses visszaigazolásban ettől eltérő megállapodás nincs rögzítve). A szállítási költséget és göngyöleg eltávolításának költségei mindenkor a vevőt terhelik.
Az árak minden esetben nettó árak, Euró elszámolási alapúak és ÁFA nélkül értendők. Az ÁFA a teljesítés napján érvényes törvényes adókulcs szerint számítandóak.
7. Szállítás, teljesítés
Részszállításokra jogosultak vagyunk. Előteljesítésre minden vállalásunknál mindenkor jogosultak vagyunk. Fenntartjuk magunknak a jogot a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, rakodási lehetőségének teljes kihasználására. Művi eladásoknál (azaz olyan szállításoknál, amelyek nem érintik a teljesítési területünket, vagy külföldről érkező teljesítések) a szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a gyártó / beszállító vállalatot idejében elhagyja, úgy hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre megérkezik az átvevőhöz.
A lerakásról – fuvarmentes szállítás mellett is – az áruk megérkezését követően a vevőnek kell azonnal és szakszerűen gondoskodnia a saját felelősség vállalása mellett. Ha a mi dolgozóink (pld. a sofőr) a lerakodáskor, illetve beraktározáskor segítenek, akkor ezt a vevő kockázatára teszik, és nem mint a Solarcell Hungary Kft. teljesítési segédei.
8. Vis major
Vis major (pld. nyilvános zavargások stb.) vétlen üzemzavarok (pl. sztrájk, kizárás stb.) és egyéb nekünk fel nem róható körülmények (pl ha saját szállítónk hibásan vagy késedelmesen szállít, az előszállítók kiesése – mint a termelés leállítása, csőd vagy felszámolás megindítása miatt -, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény, ami nálunk vagy előszállítóknál következik be feljogosítanak bennünket arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntessük, vagy elhalasszuk.
9. A teljesítés minősége
A Solarcell Hungary Kft. a jogszabályban, üzletszabályzatban megállapított szinten, a tőle elvárható módon, a rendelkezés álló és biztosítható műszaki- technikai feltételek mellett nyújtja a szolgáltatást, teljesítést biztosítva a működtetett technikai berendezés megfelelő üzemeltetését, felügyeletét és karbantartását, melyet külön írásos formában határoznak meg a felek.
A Solarcell Hungary Kft. az energiaszolgáltató előírásai alapján a csatlakozó berendezést, illetőleg a csatlakozási pontot a hálózati viszonyoknak, valamit a műszaki, építészeti (pld. Statikai vagy geometriai szempontok) és biztonsági szempontoknak megfelelően, a fogyasztók villamos energia ellátásának és az egyéb érdekeltek jogos érdekeinek sérülése nélkül, megváltoztathatja.
10. Ellenőrzés
Az ügyfelet bármilyen jellegű teljesítéssel kapcsolatosan, mely megállapodásba lett foglalva, a helyszínen, vagy a munkálatok megkezdése előtt és kérésére a munkálatok folyamán is tájékoztatni kell az elvégzésre kerülő teljesítésekről munkákról, munkafolyamatokról és műveletekről.
11. Az Ügyfél közreműködése a teljesítés során
Az ügyfél bármilyen időpont-egyeztetési jog időtartamán belül jelezheti ajánlott levélben, elektronikus úton, vagy a vállalkozó irodájában személyesen, ha neki a vállalkozó által megadott időpont nem felel meg a teljesítésre. A tett bejelentést a vállalkozó a bejelentés vételekor köteles írásban visszaigazolni az ügyfél felé.
12. Áramfejlesztő berendezés üzemeltetése
Áramfejlesztő berendezést olyan fogyasztói hálózathoz csatakoztatni és üzembe helyezni, amely az energia szolgáltató közcélú hálózatához is csatlakozik, csak az energia szolgáltató írásos engedélyének birtokában szabad. Az üzembe helyezés előfeltétele az érintett felek által megkötött megállapodás megléte.
13. Teljesítés helye, kárveszély átszállása
A teljesítés helye – rendeltetési helyre szállítás esetén is – a mindenkori a vállalkozási szerződésben meghatározott hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történt rakodásra való átvétellel, saját elszállításkor pedig a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a vevőre.
14. Késedelem, beszámítás, engedményezés
Mindenkori átutalások összegeit, be és megfizetéseket minden esetben a legrégebbi követeléseinkre számoljuk el. A tényszerű fizetési késedelembe eséstől kezdve a külön fizetési megállapodásban rögzített, ennek hiányában a törvényes mértékű késedelmi kamaton felül további három százalékkal növelt (éves szintre vetítve) számítjuk fel, áthárítjuk továbbá a késedelemből eredő egyéb okozott károkat és költségeket. A beszámítás kizárt, kivéve, ha az ellenkövetelést írásban elismertük. Bármilyen jellegű és ok miatti követelések engedményezéséhez előzetes írásos beleegyezésünk szükséges.
15. Göngyöleg
Nem vagyunk kötelesek a vevő által rendelkezésre bocsátott göngyöleg, stb. alkalmasságát – főként tisztaságát – ellenőrizi. Nem felelünk hibás, vagy egyébként nem elegendő göngyöleg következtében keletkező károkért, vagy hiányokért.
Az általunk rendelkezésre bocsátott göngyölegért (raklap, kölcsön göngyöleg, stb.) a mindenkor érvényes betétdíjat és használati díját számítunk fel, ha ez nem lehetséges, akkor ezen tételeket mindenkor jogunkban áll számlába állítani ügyfél felé.
16. Hiányreklamáció, garancia, szavatosság
A vevőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia. A vevőnek haladéktalanul írásban kell jeleznie minden nyilvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget, vagy téves szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás, összekeverés, felhasználás, vagy beépítés előtt. A vevőnek a rejtett hibákat haladéktalanul írásban kell érvényesítenie. a felfedésük után – a szállítástól számított max. három nap eltelte előtt. Ha a vevő az előzőekben megnevezett kötelezettségeit nem teljesíti, akkor az áru, a mennyiség, a minőség teljes egészében elfogadottnak minősül.
A szállítási károkat haladéktalanul – írásban - közölni kell a vállalkozóval. Vasúttal, az árukat közeli és távoli forgalmat bonyolító fuvarozók fuvareszközeivel, vagy más közlekedési eszközzel történő szállításkor a vevőnek eleget kell tennie a fuvarozó által megadott formai előírásoknak. A kereskedelemben szokványos törést, eltűnést stb. a számázásnál figyelembe vesszük és - amennyiben az nem méltánytalan – nem szolgálhat reklamáció alapjául.
A hibás árukra vonatkozó, határidőn belüli, jogos reklamációknál a Polgári Törvénykönyv 306§. (2) bekezdése alapján – a kártérítési igényeket – saját költségünkre a vevő választása szerint javítást végzünk, vagy árengedményt adunk. Ha javítás nem lehetséges és az árengedményt a vevő nem fogadja el, választhatja a termék kicserélését, vagy a szerződés megszűntetését.
Amennyiben a Polgári Törvénykönyv 305§ (2) bekezdése értelmében meghatározott tulajdonságot szavatolunk, érvényesíthetők a Ptk. 310§-ban foglalt igények.
A szavatolt tulajdonságokat a termékismertető, illetve a minőségi tanúsítvány tartalmazza. Ezeknek hiányában az MSZ EN szabványok előírásai az irányadók.
A szavatolt tulajdonságok miatti kártérítési igények kivételével a vevő valamennyi kártérítési igénye (pl. késedelemből, lehetetlenülésből, mulasztásokból, pozitív szerződésszegésből vagy egyéb tiltott magatartásból) mind ellenünk, mint törvényes képviselőnk, vezető alkalmazottaink és teljesítési segédeink ellen kizárt, kivéve, ha ezek az előzőekben megnevezett személyek szándékosságán, vagy durva hanyagságán alapulnak. Késedelem és ellehetetlenülés esetén gondatlan magatartásunkért is felelünk, de csak a fedezeti vétel vagy a többlet – ráfordítás mértékéig.
17. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok
Fenntartjuk magunknak a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jogi üzletből következő egyéb követeléseket, tekintet nélkül arra mely jogalapból származnak.
Ezen rendelkezés váltók, csekkek elfogadáskor azok beváltásáig érvényes. Folyószámlánál a fenntartásos áru szaldókövetelésünk bizonyítéka.
A vevőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás valamint vegyítés, vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és csak annyiban történhet meg, ahogy az ügyfél betartotta fizetési kötelezettségeit.
Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru visszavétele csak akkor számít elállásnak, ha ezt kifejezetten és külön írásos formában közöltük az ügyféllel.
Amennyiben a fenntartásos árukat feldolgozzák, összekeverik, vegyítik, vagy felhasználják, akkor vevő követeléseik biztosítékául már átadja értékarányosan (számlaérték) az újonnan létrejött dolog (biztosítéktulajdon) fölötti (közös) tulajdonjogát azzal az egyidejű megállapodással, hogy ezt a dolgot számunkra ingyenesen megőrzi.
A fenntartásos áruk feldolgozásából, összekeveréséből, felhasználásból, vagy a fenntartásos árunk helyébe lépő biztosítéktulajdonból eredő összes követelést az ügyfél – maradék vételárigény nagyságában – az összes mellékjoggal, követeléseink biztosítására már most ránk engedményezi.
Ha az árut, vagy bármely teljesítést amely fölött közös tulajdonjogot szereztünk, elidegenítik, az engedményezés csak az elsődleges követelési részre korlátozódik, amely megfelel a közös tulajdoni részesedésünknek.
Követelésünkre az ügyfél köteles egyenként bizonyítani nekünk a további elidegenítésből harmadik féllel szembeni követeléseit és az utódmegszerzőt tájékoztatni az engedményezésről, azzal a felszólítással, hogy teljesen nekünk mindenkor jogunkban áll, hogy az utód-megszerzőt az engedményezésről értesítsük és behajtsuk a követelést.
Az ügyfél nem jogosult semmilyen más irányú engedményezésre. Jogában áll, hogy ezt a követelését addig behajtsa, amíg teljesíti harmadik féllel szemben is fizetési kötelezettségét. Az ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni bennünket minden olyan zálogosításosról és harmadik fél általi más irányú cselekvésről, amely érinti a mi dolgunkat, vagy jogainkat.
Jogunkban ál, hogy az ügyfél kötelezettségeinek rendben történő teljesítésért elegendő nagyságú és nekünk megfelelő (pl. kézizálog) biztosítékokat követeljünk.
Ha az előző engedményezés alapján nekünk nyújtott biztosítékok értéke több mint 10%-kal túllépi a biztosítandó követelést, akkor az ügyfél kívánságára választásunk szerint arányos biztosítékot teszünk szabaddá, vagy arányos mértékű biztosíték szabaddá tételét rendeljük el.
18. Képviselők
Képviselőink vagy külső munkatáraink általi rendelés felvételéhez, pénzátvételhez, továbbá az általuk adott nyilatkozatok érvényességéhez írásbeli hozzájárulásunk szükséges.
19. Adatvédelem
Az üzleti kapcsolataink keretében keletkező személyi vonatkozású adatokat székhelyünkön tároljuk.
Az energia szolgáltató szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban tudomására jutott fogyasztói adatokat, információkat a jogszabályok és az energia szolgáltató üzletszabályzatának előírásai szerint kezeli. A fogyasztó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben általa megadott, továbbá a szerződés teljesítésével összefüggésben szükségesszerűen a szolgáltató tudomására jutó személyes és egyéb adatai a szolgáltató vagy megbízottja a szerződés teljesítése céljából, a szerződés fennállásának, illetve az azzal összefüggő esetleges érdekérvényesítésnek az időtartama alatt kezelje.
20. Vegyes rendelkezések
Az ügyfél felelőssége tudatában kijelenti, hogy a vállalkozóval megkötött minden megállapodás, vagy szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége korlátozva nincs, illetve az általa közölt adatok és a bemutatott okmányok a valóságnak megfelelnek. Ügyfél az általa ratifikált szerződésekhez személyes kezességvállalásra kötelezi magát, mely kezességvállalás külön írásos megállapodás hiányában nem vonható vissza, azok az aláíró természetes személyre teljes érvényességgel a Ptk.-ben leírtak alapján érvényesek és vonatkoznak. A szerződésből eredő minden vitás kérdésben annak eldöntésére a magyar jog az irányadó.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményhez, úgy a felek közt indított bármely jogvita esetére a felek kikötik a vállalkozó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
A szerződés létrejöttét követően a villamos energiáról szóló 2001.évi CX. törvényben adott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály hatálybalépése, illetve más, bármely a jelen szerződést érintő jogszabály megváltozása jelen szerződés módosulását is maga után vonja. A Solarcell Hungary Kft. által képviselt beszállító / gyártó cégek termékeikre az EU- s garanciavállalási és szavatosságvállalási szabályok alapján és külön garanciavállalások mellett vállalják saját maguk a felelőségüket. A garanciák érvényesítésével kapcsolatosan a Solarcell Hungary Kft. nem illetékes közvetlenül, csakis a gyártó / beszállító cégek garancia és jogi kötelezettségvállalásai az irányadók.
21. Jogviszony
A felek közötti jogviszonyra a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szakaszai és a villamos energiáról szóló 2001.évi CX törvény és a 180/2002 (VIII.23.) Kormányrendelet az irányadó. A felek közti szóbeli tárgyalások, írásbeli kommunikáció bármely formája, személyes kapcsolata nem minősül kötelező vagy visszavonhatatlan ajánlattételnek, semmilyen kizárólagossági elv a jogviszonyban, vagy tárgyalási szakaszban nem alkalmazható. A kommunikáció bármely formája felek közti üzleti pozíciójuknak kizárólagosan a kommunikálására szolgál, így bíztatási kár, az iránti igényt, illetve bármilyen jellegű egyéb szankciót nem lehetséges az üzleti körülményekre alapítottan érvényesíteni a Solarcell Hungary Kft. mint jogi személy, vagy az azt képviselő természetes személy / személyek irányában. Minden ajánlat, szóbeli megbeszélés, vagy megállapodás érvényét veszíti további írásos szerződések ratifikálását követően (minden megállapodás különböző szerződésekben –vállalkozói szerződések - vannak megegyezést követően rögzítve, melyek a kölcsönös akaratokat fejezik ki felek részéről írásos jogviszonyt eredményező formában).
22. Tulajdonjog, Szerzői jogok szellemi termékekre
Tulajdonjog a szerződésekben meghatározott szellemi termékekre (pld. Tervdokumentáció, megvalósítási tervek stb.) csakis a teljes egészében a vállalkozónak megfizetett teljesítések után kerülhetnek az ügyfél birtokába. Szerzői jogok mindenkor a szerzői jogokra vonatkozó törvények alapján érvényesülnek. Szerzői jogokról vállalkozó kizárólagosan csak külön írásos formában, külön megállapodás alapján mond le, annak hiányában az ügyfelet az nem illeti meg.

Solarcell Hungary Kft.

Budapest, 2011.10.01.

Az Általános Üzleti Feltételek visszavonásig érvényesek, az a Solarcell Hungary Kft. tulajdonát képezi és mindennemű, vagy formájú visszaéléssel kapcsolatos tények jogi következményeket vonnak maguk után!